ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4

สวส. เล่าข่าว : เกษตรฯ เล็งตั้ง “ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต” ในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนเน้นอาหารปลอดภัย พร้อมเตรียมปั้น “ธุรกิจเพื่อสังคม” เป็นกลไกขับเคลื่อนหวังดันกรุงเทพสู่มหานครสีเขียวแห่งอนาคต

สวส.เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดในการลงทุนโครงการธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน”

NIA ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ผู้นำชุมชน วิสาหกิจชุมชน นักวิจัย และผู้ที่สนใจการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรม

สวส. เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “ความสำคัญของการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม” .

สวส. เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม”

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 4 นิติกร ระดับ 4 นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3 และนักบริหารทั่วไป ระดับ 3

สวส. เชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อเรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ที่ลงทุนหรือบริจาคให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม”

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร องค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2564

สวส. เชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม’ The Next Move of Social Enterprise” วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.15 น. ในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!!