เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท โอพีพีวาย จำกัด โดยมี คุณสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอพีพีวาย จำกัด และคณะให้การต้อนรับ

บริษัท โอพีพีวาย จำกัด ให้บริการด้านการจัดฝึกอบรม การจัดสัมมนา การจัดทำเวิร์คช็อป (Workshop) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับหรือ “กลุ่มผู้สูงอายุ” ผ่านกิจกรรม Longevity Society Oppy Club ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีตามวัยได้มีกิจกรรมร่วมกับคนวัยเกษียณหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกัน โดยจะเน้นกิจกรรมที่สร้างความสนุก เข้าใจได้ง่าย เติมเต็มความสุข ซึ่งจะช่วยสร้างสมดุลของชีวิตสำหรับสังคมผู้สูงอายุและครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้สามารถรักษาและชะลอให้ผู้สูงอายุอยู่ใน “กลุ่มผู้สูงอายุสีเขียว” (ผู้สูงอายุที่แข็งแรงและสุขภาพดีตามวัย) ได้นานที่สุดซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน