เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยศูนย์ Payap Center for Social Impact จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 (SE Roadshow) ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่