เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยมี ดร.ทวีลาภ ริ้วทอง ประธานคณะกรรมการฯ และคณะให้การต้อนรับ

บริษัท ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น รวมถึงการจัดตั้งสถานเรียนรู้ ศูนย์จิตอาสา จัดอบรมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ พืชพันธุ์ (ปลูกโกโก้ กาแฟ สมุนไพร) และสอนดนตรี รวมถึงการแปรผลิตภัณฑ์จากไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดารโดยผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากจนให้เข้าถึงการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียนอาชีวะ กลุ่มคนเปราะบางชายขอบ (กลุ่มชาติพันธ์ุจำนวน 15 กลุ่ม จำนวนกว่า 6 แสนคน) กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ภาคเหนือ โดยบริษัทส่งเสริมการศึกษาเพื่อสัมมาชีพฯ ได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย เป็นต้น