วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้สัมภาษณ์โครงการ “The Landscape Study of Inclusive Business in Agriculture and Agribusiness in Thailand” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อเก็บข้อมูลในประเด็นการส่งเสริมธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (Inclusive Business) ในภาคการเกษตรและธุรกิจทางการเกษตร ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม