วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและเจ้าหน้าที่สวส. ให้การต้อนรับ Mr. Nadim Ahmad, รองผู้อำนวยการ OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities และคณะ จาก The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ประเทศฝรั่งเศส เพื่อหารือเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสังคมและการส่งเสริมหรือสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป