เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด โดยมี นพ. วัชระ พุ่มประดิษฐ์ ผู้อำนวยการ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด และคณะให้การต้อนรับ
บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด ดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ประชาสังคม ท้องถิ่น และภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการขับเคลื่อนสนับสนุนสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาระบบอาหารยั่งยืนใน Ecosystem ที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการผลิตอาหารที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการต่อสู้โลกร้อน นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ด้านอาหาร (ระบบอาหารที่มีจริยธรรมต่อสัตว์) โดยผ่านการศึกษาวิจัย การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs กลุ่มเด็กประถมวัย กลุ่มบุคคลาการทางการศึกษา โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้อบรมให้กับกลุ่มบุคคลาการทางการศึกษากว่า 200 คน ให้กับโรงเรียนกว่า 100 โรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อมุ่งหวังที่จะจุดประกายสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนโลกด้วยระบบอาหารที่ยั่งยืนต่อไป
สามารถติดตามข่าวสารของ บริษัท คะตะลิสต์ จำกัด ได้ที่ https://www.facebook.com/Catalystintercorp/