เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และนางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากร ในกิจกรรมสร้างการรับรู้การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ของ SE ณ ห้องประชุมอาคารบวรธรรม วัดดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมของ 2 หน่วยงาน จัดโดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน