เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการ สวส. พร้อมคณะ สวส. ประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่การพัฒนาพื้นที่และชุมชน นำโดย คุณชญานุช มณีรินทร์ คุณญาณกิตต์ ห่วงทรัพย์ และคุณประเมศฐ์ พิชญ์พันธ์เดชา ภายใต้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมคณะจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC นำโดย คุณธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน พร้อมผู้บริหาร EEC