เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ประกอบการทางสังคม (Networking) ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ Social Enterprise Thailand และ Yunus Thailand ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์