เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวเปิดโครงการอบรม SWU SE TRAINING “การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างมืออาชีพ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม และผู้ประกอบการที่สนใจที่เข้าร่วมการอบรมฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพมหานคร