สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประกาศจัดการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ และพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อได้มาซึ่งแนวทางในการกำหนดนโยบายและการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม
มีกำหนดจัดงานในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้จัดรูปแบบของการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำปี 2567 เป็น 2 รูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ได้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom)

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวต้องลงทะเบียนตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่สำนักงานกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
— รายละเอียดการประชุมสมัชชาวิสาหกิจ —