วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นายสุพล บริสุทธิ์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมหารือกับกองส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีประเด็นหารือเรื่องการจัดกิจกรรมบ่มเพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (SE NEW GEN) ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม