สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
เอกสารเผยแพร่
พรบ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
268 วิสาหกิจเพื่อสังคม
104 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม