สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 4 นิติกร ระดับ 4 นักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3 และนักบริหารทั่วไป ระดับ 3

ข่าวรับสมัครงาน
เอกสารเผยแพร่
พรบ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
176 วิสาหกิจเพื่อสังคม
51 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม