สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ บริษัท พรอสเพอร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการเพื่อ ยกระดับการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 “The 1stThailand Children & Youth Well-being Forum & Exhibition 2024:Embracing The Future of Well-being”

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
เอกสารเผยแพร่
พรบ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
268 วิสาหกิจเพื่อสังคม
104 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม