วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยคุณณพล เพ็ชราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2 และคุณฉนามาศ รวมชมรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการสัมพันธ์ ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2 มาหารือกับนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและเจ้าหน้าที่สวส. พร้อมกับร่วมหารือเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมและแนวทางการสนับสนุนทางการเงินแก่วิสาหกิจเพื่อสังคมที่เน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม