เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารของ มูลนิธิเอสซีจี นำโดยคุณสุวิมล จีวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี เพื่อหารือแนวทางการการขับเคลื่อนยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิเอสซีจี โดย สวส. ได้แนะนำภารกิจหน้าที่ขององค์กรพร้อมแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่าง 2 องค์กร โดยสรุปสาระสำคัญของการหารือ ได้ดังนี้
1. แนวทางการยกระดับการดำเนินงานของมูลนิธิเอสซีจี เป็นรูปแบบ SE
2. แนวทางการจับคู่ธุรกิจ SE ที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิเอสซีจี หรือ กลุ่มธุรกิจภายใต้ SCG เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในมิติต่างๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ SE ของกิจการเป้าหมาย
3. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน SE ร่วมกันระหว่าง มูลนิธิเอสซีจี และ สวส. เช่น กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิเอสซีจี มีความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยรูปแบบ SE , การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่อง SE ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันของ มูลนิธิเอสซีจี และ สวส. เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารของ มูลนิธิเอสซีจี ได้ที่ https://www.scgfoundation.org/ และ https://www.facebook.com/SCGFoundation