สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน – RMUTI)ดำเนินการจัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ด้วยการส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคม ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการสัมมนา 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน