เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ และนางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากรกระบวนการในกิจกรรมการยกระดับชุมชนในพื้นที่พิเศษสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมของชุมชนในพื้นที่ อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.เกาะหมาก จ.พัทลุง และ วิสาหกิจชุมชน Ecotourism Songkhla Thailand ต.หัวเขา จ.สงขลา