เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด โดยมี คุณสุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และ คุณประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล ดับเบิลยู เอส วิสดอม แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด และคณะให้การต้อนรับ

บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มีความตั้งใจที่จะส่งมอบโอกาส สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ให้กับ “สตรีด้อยโอกาส”และครอบครัวให้มีความภาคภูมิใจ มีโอกาสในการทำงานและสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี ผ่านการทำงาน “แม่บ้านลุมพินี” และพนักงานร้านกาแฟ SHE ภายใต้แนวคิด

S_E : Social Enterprise

H : Human

SHE : วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ดูแลสตรีด้อยโอกาส