วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับนายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอดอนพุด และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เรื่องการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ห้องประชุม สวส.