เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมงาน Impact Match 2023 เพื่อรับฟังการนำเสนอแผนธุรกิจจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมและสร้างโอกาสความร่วมมือไปสู่การขยายการเติบโตทางด้านธุรกิจและผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ สถาบัน ChangeFusion ณ Happy Space by Young happy ชั้น 2 สามย่านมิตรทาวน์