เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าร่วมงาน “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน” (Multilateral Collaborative for Sustainability) ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อิทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 400 คน