เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมี คุณภาคภูมิ ไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการฯ และคณะให้การต้อนรับ

บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หรือ Net2Home เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพันธกิจของ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ซึ่งดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯได้ติดตั้งอุปกรณ์แม่ข่ายประมาณ 50 เครื่อง ประชากรกลุ่มเป้าหมายจำนวนกว่า 2,000 คน สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ (400 หลังคาเรือน) นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานชุมชนในพื้นที่เป็นพนักงานประจำ ได้แก่ ช่างชุมชน แม่บ้าน และพนักงานประจำกว่า 25 คน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานดำเนินงานตามภารกิจของบริษัทและดูแลอุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถใช้งานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับชุมชนโดยมีตัวอย่างพื้นที่ที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย และ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็นต้น และมีแผนขยายการดำเนินงานในปัจจุบันเพิ่มขึ้นและต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ที่ https://net2home.co.th/