เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ต้อนรับคณะผู้ประกอบการโครงการ DIPROM LGBTQ-Preneur, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม – DIPROM ร่วมกับ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ที่ปรึกษาโครงการ เข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและตัวอย่างของวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมทั้งแนวทางการจดทะเบียนและสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป โดยมีนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกล่าวต้อนรับคณะผู้ประกอบการ