วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมประชุมการทบทวนแผนปฏิบัติการในการศึกษาการทำแผนที่ภูมิทัศน์ของแนวคิดเศรษฐกิจและสังคมสมานฉันท์ในประเทศไทย ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจสังคมสมาฉันท์ในภูมิภาคเอเชียโดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศไทย (ไอแอลโอ) ณ ห้องวิทยุ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยน์ เพลินจิต