เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และคณะเจ้าหน้าที่ สวส. ร่วมหารือกับ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม สำหรับ SE” เพื่อให้ SE ได้เข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนภายใต้มาตรการ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 BOI