เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท วิสาหกิจแนวหน้าเพื่อสังคม จำกัด โดยมี คุณผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และคณะให้การต้อนรับ บริษัท วิสาหกิจแนวหน้าเพื่อสังคม จำกัด ให้บริการอบรมให้ความรู้กับประชาชนและผู้สนใจเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนโมเดล โคก หนอง นา ทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคลจากองค์กรต่าง ๆ เปิดให้ศึกษาดูงานให้ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ และการจำหน่ายผลิตผลราคาถูก