เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท ซันโซทรีส์ เอสอี จำกัด โดยมีคุณอรวรา ภูริเดช ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ และคณะให้การต้อนรับบริษัท ซันโซทรีส์ เอสอี จำกัด ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สวนป่าโดยรอบอุทยานศรีเทพ ทำฟาร์มเมล่อนออแกนิก และ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ เมืองโบราณศรีเทพ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน พร้อมทั้ง มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนจากการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ และยังเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันของซันโซทรีส์และชุมชน ในส่วนของการรักษาสิ่งแวดล้อมซันโซทรีส์ให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเน้นการสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน