เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน นครราชสีมา จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ด้วยการส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) โดยมี รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำหรับโครงการนี้ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ซักถามข้อสงสัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและได้รับเกียรติจาก นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการสัมมนา 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา