สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มีกำหนดจัดโครงการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นกระบวนการที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและนโยบายหรือแนวทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมมีประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 – 16.00 น. ห้อง Conference Hall ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom)

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ได้ที่ https://bit.ly/45jg4mX หรือสแกนที่ Qr Code บนโปสเตอร์นี้

มาร่วมขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ เพื่ออนาคตยั่งยืน แล้วพบกันในงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567