คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน (ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน