เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เข้าร่วมเสวนาในเวที Social Enterprise Thailand Forum 2023 ภายใต้ธีม “Where Profit Meets Purpose – สังคมยั่งยืน ธุรกิจอยู่ยาว”

ซึ่งหัวข้อเสวนาคือ Synergizing Social Enterprises: Crafting an Effective Ecosystem โดยมี Moderator: คุณอภิญญา สิระนาทหัวหน้าโครงการ UNDP Accelerator Labs สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และผู้ร่วมเสวนาอีก 2 ท่าน ได้แก่ คุณเอด้า จิรไพศาลกุล – กรรมการผู้จัดการ (เทใจ – TaejaiDotcom) และกรรมการสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Thailand) และ ผศ. ดร.ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด – คณะบริหารธุรกิจฯ มศว สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์