เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้ นายอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สวส. เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด โดยมีคุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด และคณะให้การต้อนรับ
บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน (Local ALike) ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้การ “ท่องเที่ยวโดยชุมชน” เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในมิติต่างๆ เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และสามารถปรับใช้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้กับชุมชนเป้าหมายที่ดำเนินการด้วย โดยมุ่งพัฒนาและยกระดับชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดการพัฒนาธุรกิจผ่าน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) Local ALike : นำกิจกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 2) Local AROI : นำวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นมายกระดับเพิ่มมูลค่าสร้างสรรค์เมนูอาหารพิเศษ 3) Local ALOT : นำสินค้าชุมชนมาพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์พัฒนางานฝีมือชุมชน โดยในปัจจุบันมีแผนการดำเนินงานยกระดับชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งให้สามารถบริหารจัดการตนเองในในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมได้ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารของ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด ได้ที่ https://www.facebook.com/LocalAlike