ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นั้น
เนื่องจากสถานที่เดิมไม่สามารถจัดการประชุมได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเป็นห้อง Conference Hall ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom) สำหรับกำหนดวันเวลา และการดำเนินการในเรื่องอื่นให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ได้ที่ https://bit.ly/45jg4mX หรือสแกนที่ Qr Code บนโปสเตอร์นี้

เอกสารประกาศจากสวส. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสมัชชาวิสาหกิจ เพื่อสังคม ประจำปี 2567