ภาพประชาสัมพันธ์

กองทุน สวส. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง “การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” #2

กองทุน สวส. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง “การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม”

กองทุน สวส. และ BOI จัด “กิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่องผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบังคับบัญชา ตำแหน่งหัวหน้าส่วน

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่งนิติกร ระดับ 4

จัดกิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ ยกระดับกิจการ เติมทุนหนุนSE ด้วยสินเชื่อธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม BCG

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่ง นักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 และตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4

สวส.เล่าข่าว : สวส.ร่วมประชุมหารือกับพอช.และสสว. เพื่อสนับสนุนร้านค้ารายย่อยในชุมชนสู่การเป็นร้านค้าออนไลน์ และแนวทางการพัฒนาการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม​ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม

กิจกรรม Social Enterprise Roadshow 2566 เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการระดับภูมิภาค และเป็นการพัฒนาศักยภาพสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

กิจกรรมอบรมสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหัวข้อ แนวคิดการทำธุรกิจที่เน้นความสุข ไปสู่เป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน ”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย” ทุนสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท

สวส.เล่าข่าว : สวส. เข้าร่วมงานความร่วมมือบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนคต 2023 ด้วยวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ ม.เกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้❗️ กับทุนโครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “เกษตรดิจิทัลสำหรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG” มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท