เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ หัวหน้าส่วนส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนองค์กรเศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์ (Social and Solidarity Economy Policy roundtable discussion) ร่วมกับตัวแทนขององค์กรที่เกี่ยวข้องจากประเทศต่างๆ ได้แก่ Vietnam Cooperative Alliance ประเทศเวียดนาม, Japan Workers’ Co-operative Union ประเทศญี่ปุ่น, the Palu City Parliament ประเทศอินโดนีเซีย, Korea Social Enterprise Promotion Agency ประเทศเกาหลี, United Nations ESCAP และ International Co-operative Alliance Asia, and Pacific ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Social and Solidarity Economy for Advancing the Sustainable Development Goals in Asia

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรในภูมิภาคเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมในการทำงานที่มีคุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามผลการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีของกรณีศึกษา เพิ่มเครือข่ายระดับภูมิภาคในการส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์ โครงการดังกล่าวจัดโดย International Labour Organization. ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Website : www.osep.or.th
Tel : 02-2462344-8
E-mail : info@osep.mail.go.th
Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.
LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)
Youtube : https://youtube.com/@SE-OSEP
#สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม