เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ หัวหน้าส่วนส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมและพ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 รวมถึงสร้างความเข้าใจและทัศนคติของการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ในโครงอบรมพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม : New Gen Start-up เพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความคิด ความเชื่อมั่นในธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และคุณค่าในตัวเอง สร้างความ ตระหนักรู้ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จัดทำช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Platform) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 16 – 25 ปี (ที่กำลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี) โครงการดังกล่าวจัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
————————
ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)
Website: https://www.osep.or.th
Tel: 02-2462344-8
E-mail: info@osep.mail.go.th
Facebook: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส.
LINE: https://lin.ee/oxPnD2E (@osep)
Youtube: https://youtube.com/@SE-OSEP