ข่าวกิจกรรม

สวส. เล่าข่าว : สวส. จัดกิจกรรม “Government-SE Matching Day : รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564