ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ บริษัท พรอสเพอร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการเพื่อ ยกระดับการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 “The 1stThailand Children & Youth Well-being Forum & Exhibition 2024:Embracing The Future of Well-being”

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (นายสุพล บริสุทธิ์) และคณะ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคม และ CSR หอการค้าไทย เข้าพบหารือประเด็นการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม กับ คุณสัมฤทธิ์ อนุภักดิ์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบหมายให้นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ หัวหน้าส่วนส่งเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนองค์กรเศรษฐกิจสังคมสมานฉันท์ (Social and Solidarity Economy Policy roundtable discussion)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เป็นประธานเปิด การอบรมบุคลากรในสำนักงานฯ ในหัวข้อ การเขียน TOR การจัดทำร่างขอบเขตของงาน จาก กรมบัญชีกลาง โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความถูก และโปร่งใส ในการทำงาน

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ประกอบการทางสังคม (Networking) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 ร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise Thailand) และChangeFusion ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สีลม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 (SE Roadshow) ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษา สวส. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมดีๆที่แก้ไขปัญหาสังคมให้สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด และ บริษัท อาร์คาเดียน จำกัด (Arcadian Eco) วิสาหกิจเพื่อสังคม…ที่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่อง

กองทุน สวส. และ BOI จัด “กิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)”

สวส.เล่าข่าว : สวส.ร่วมประชุมหารือกับพอช.และสสว. เพื่อสนับสนุนร้านค้ารายย่อยในชุมชนสู่การเป็นร้านค้าออนไลน์ และแนวทางการพัฒนาการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม​ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สวส. เล่าข่าว : สวส. จัดกิจกรรม “Government-SE Matching Day : รัฐรวมพลังจับคู่ธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน” ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

สวส.เล่าข่าว : ผอ.สวส.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างการรับรู้ “เรื่อง สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ

สวส.เล่าข่าว : สวส. จัดโครงการอบรม ฯ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564”