เอกสารดาวน์โหลด

พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เงื่อนไขการนำผลกำไรไปใช้เพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2562
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ระยะเวลาดำเนินกิจการในการขอจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง กำหนดรายการอื่นในแบบคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 
ข้อบังคับคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2652
 
ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการสรรหา การจ้าง การปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานของผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562
 
ข้อบังคับคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วย การเงิน การพัสดุ และการบัญชี พ.ศ.2563
 
ข้อบังคับคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการรักษาแทน และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พ.ศ.2563
 
ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครื่องหมายของสำนักงาน พ.ศ.2563
 
หลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562
 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2563
 
ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2563
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงประเภท หรือรายการที่จดทะเบียน ของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2563
 
ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564
 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการมอบอำนาจให้บุคคลปฏิบัติงานแทนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ.2564
 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2564
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันปฏิบัติงานปกติและในวันหยุดงาน พ.ศ. 2564
 

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการลา พ.ศ. 2563
 

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2563
 

 

 
แบบคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
แบบคำขอจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
คำขอใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
 
คำขอใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม
 
คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
 
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม