เอกสารดาวน์โหลด

พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เงื่อนไขการนำผลกำไรไปใช้เพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2562
 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ระยะเวลาดำเนินกิจการในการขอจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง กำหนดรายการอื่นในแบบคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2652
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการสรรหา การจ้าง การปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานของผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วย การเงิน การพัสดุ และการบัญชี พ.ศ.2563
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการรักษาแทน และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พ.ศ.2563
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครื่องหมายของสำนักงาน พ.ศ.2563
 

 

หลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562
 

 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2563
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563
 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2563
 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงประเภท หรือรายการที่จดทะเบียน ของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2563
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564
 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงประเภท หรือรายงานที่จดทะเบียนของวิสาหกิจเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การจัดทำรายงานประจำปีของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2564
 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการมอบอำนาจให้บุคคลปฏิบัติงานแทนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ.2564
 

 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2564
 

 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าจ้างของลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2564
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ. 2564
 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2564
 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการตรวจสอบภายในสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2564
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินสำหรับดำเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 

 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในระยะเริ่มแรกสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 

 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 

 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือหรืออุดหนุน ร่วมทุน หรือดำเนินการใดร่วมกับนิติบุคคลอื่น เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย การพัฒนา และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการลา พ.ศ. 2563
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2563
 
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564
 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 735) พ.ศ.2564
 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 38) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีอากร สำหรับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและบุคคลซึ่งสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แบบการประเมิน ผู้มีอำนาจประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2565
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่องประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับชำนาญการ สังกัดส่วนพัฒนาระบบการลงทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
 
มติสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2566
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เงื่อนไขการนำผลกำไรไปใช้เพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2562
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ระยะเวลาดำเนินกิจการในการขอจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง กำหนดรายการอื่นในแบบคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 
ประกาศสำนักส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562
 
ประกาศสำนักส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.2563
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2563
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงประเภท หรือรายการที่จดทะเบียน ของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2563
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงประเภท หรือรายงานที่จดทะเบียนของวิสาหกิจเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2564
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การจัดทำรายงานประจำปีของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมสำหรับกิจการที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไรให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายได้น้อยกว่าร้อยละห้าสิบมาจากการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการ พ.ศ.2565
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดลักษณะของกิจการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น หรือคืนประโยชน์ให้แก่สังคม พ.ศ.2565
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2563
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ. 2564
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินสำหรับดำเนินการก่อตั้ง ปรับปรุง และพัฒนากิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนในระยะเริ่มแรกสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือหรืออุดหนุน ร่วมทุน หรือดำเนินการใดร่วมกับนิติบุคคลอื่น เกี่ยวกับการก่อตั้ง การขยายกิจการ การวิจัย การพัฒนา และการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2563
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2652
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วย การเงิน การพัสดุ และการบัญชี พ.ศ.2563
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครื่องหมายของสำนักงาน พ.ศ.2563
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564
 

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าจ้างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2564
 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การร้องทุกข์และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2565
 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2565
 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
 

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2566
 

 

ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง(ฉบับที่๒) ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2566  ดาวน์โหลดเอกสาร

พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 
 1. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 2. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
 3. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 
 4. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 
 5. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 
 6. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
 7. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 
 8. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 
 1. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564
 2. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
 3. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 
 4. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 
 5. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 
 6. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
 7. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม : ประกาศรายชื่อกิจการที่เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 
 1. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่ประสงค์จะเลิกการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
 2. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่ประสงค์จะเลิกการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 3. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่ประสงค์จะเลิกการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
 4. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่ประสงค์จะเลิกการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
 5. ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อกิจการที่ประสงค์จะเลิกการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
คำขอใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
คำขอใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม
คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
คำขอเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม