กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

» ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เงื่อนไขการนำผลกำไรไปใช้เพื่อสังคม พ.ศ.2562

» ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2562

» ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ระยะเวลาดำเนินกิจการในการขอจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

» ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง กำหนดรายการอื่นในแบบคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

» ข้อบังคับคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2652

» ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการสรรหา การจ้าง การปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานของผู้อำนวยการ พ.ศ.2562

» ข้อบังคับคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วย การเงิน การพัสดุ และการบัญชี พ.ศ.2563

» ข้อบังคับคณะกรรมการวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการรักษาแทน และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ พ.ศ.2563

» ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยเครื่องแบบผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครื่องหมายของสำนักงาน พ.ศ.2563

» หลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562

» ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2563

» ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563

» หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอและการออกใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2563

» หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงประเภท หรือรายการที่จดทะเบียน ของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2563

» ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2564

» ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงประเภท หรือรายงานที่จดทะเบียนของวิสาหกิจเพื่อสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

» ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การจัดทำรายงานประจำปีของวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2564

» ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการมอบอำนาจให้บุคคลปฏิบัติงานแทนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ.2564

» ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2564

» ประกาศสำนักงานส่งเสริมส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าจ้างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2564

» ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ.2564

» ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2564

» ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการตรวจสอบภายในสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2564

 

» ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการลา พ.ศ.2563

» ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2563

» กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่3) พ.ศ.2564

» พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 735) พ.ศ.2564

» ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 38) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีอากร สำหรับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและบุคคลซึ่งสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม

» ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

» ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แบบการประเมิน ผู้มีอำนาจประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565

» ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2565

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

» พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พงศ.2535 

» พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

» กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560  

» พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 

» พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542

» พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562

» พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

» พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 

» พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548