กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

» กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่3) พ.ศ.2564

» พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 735) พ.ศ.2564

» ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 38) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีอากร สำหรับกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและบุคคลซึ่งสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคม

» ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

» ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แบบการประเมิน ผู้มีอำนาจประเมินและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565

» ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2565

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

» พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พงศ.2535 

» พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

» กฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560  

» พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 

» พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542

» พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562

» พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

» พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 

» พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548