ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประกาศรายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2564 จึงขอประกาศรายชื่อ วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ดังเอกสารแนบนี้ (คลิกเพื่อดูเอกสาร) ทั้งนี้ วิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และผู้ที่สนใจ ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ได้ที่ https://bit.ly/45jg4mX

สวส.จัดงานแถลงข่าวงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ปี 2567

Previous Next นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจําปี 2566 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล คณบดีประจําคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวหน้าทีมนักวิชาการโครงการจัดงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจําปี 2566 และที่ปรึกษานักวิชาการโครงการจัดงานประชุมสมัชชาวิสาหกิ เพื่อสังคม ประจําปี 2567 ร่วมแถลงข่าวงานประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ณ ห้อง Common Ground ชั้น 1 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) โดยประเด็นสำหรับการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ปี 2567 มีดังนี้ 1.การสร้างการรับรู้สำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม 2.การสร้างความเข้มทางธุรกิจ 3.การสนับสนุนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม 4.การสร้างความน่าเชื่อถือของวิสาหกิจเพื่อสังคม 5.สิทธิประโยชน์ของวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 และตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 และตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3

ขอเชิญประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม มีกำหนดจัดโครงการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นกระบวนการที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและนโยบายหรือแนวทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืน ประจำปี 2568 ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมมีประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 – 16.00 น. ห้อง Conference Hall ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom) ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ได้ที่ https://bit.ly/45jg4mX หรือสแกนที่ Qr Code […]

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567

ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นั้น เนื่องจากสถานที่เดิมไม่สามารถจัดการประชุมได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเป็นห้อง Conference Hall ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน Zoom) สำหรับกำหนดวันเวลา และการดำเนินการในเรื่องอื่นให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ได้ที่ https://bit.ly/45jg4mX หรือสแกนที่ Qr Code บนโปสเตอร์นี้ เอกสารประกาศจากสวส. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสมัชชาวิสาหกิจ เพื่อสังคม ประจำปี 2567

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 และตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 และตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 และตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ 3

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เรื่อง การประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2567

🔔 ขอเชิญวิสาหกิจเพื่อสังคม (S)(E) สมัครเข้าร่วมโครงการปรึกษาวางแผนการเงิน SE Financial Clinic รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 🎯 โครงการนี้ เหมาะกับวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่ขนาดจิ๋วไปจนถึงขนาดมหึมาที่ดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้มาก่อน 📖 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 🗓️ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 13 – 27 พฤษภาคม 2567 📍 สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก 10 กิจการ อบรมทางออนไลน์ ในระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

📣 มาแล้ว !!! มาแล้ว !!! โครงการปรึกษาวางแผนการเงิน SE Financial Clinic รุ่นที่ 2

🔔 ขอเชิญวิสาหกิจเพื่อสังคม (S)(E) สมัครเข้าร่วมโครงการปรึกษาวางแผนการเงิน SE Financial Clinic รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 🎯 โครงการนี้ เหมาะกับวิสาหกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่ขนาดจิ๋วไปจนถึงขนาดมหึมาที่ดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้มาก่อน 📖 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 🗓️ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 13 – 27 พฤษภาคม 2567 📍 สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก 10 กิจการ อบรมทางออนไลน์ ในระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

📣 มาแล้ว!!!มาแล้ว!!! โครงการปรึกษาวางแผนการเงิน Financial Clinic

https://vimeo.com/943491165?share=copy 📣 มาแล้ว!!!มาแล้ว!!! โครงการปรึกษาวางแผนการเงิน Financial Clinic 🔔 ขอเชิญวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคมทุกท่าน มาร่วมรับฟังมุมมองของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการปรึกษาวางแผนการเงิน Financial Clinic ของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับคำปรึกษาทางธุรกิจและเงินทุน 🎯 โครงการนี้ เหมาะกับผู้ประกอบการตั้งแต่ขนาดจิ๋วไปจนถึงขนาดมหึมา 📅 แล้วพบกันนะคะ #ความร่วมมือระหว่าง สวส.xบสย. #ติดตามโครงการ Financial Clinic Season 2 เร็วๆ นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ☎️ โทรศัพท์ : 0 2246 2348 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : se_fund@osep.mail.go.th