สวส. ร่วมพิธีเปิดโครงการ STEPup Final Conference Chonburi

Previous Next   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ STEPup Final Conference Chonburi ตามความร่วมมือทางวิชาการภายใต้ Erasmus+ Capacity Building in Higher Education – STEPup Project ณ โรงแรม Mercure ocean resort pattaya ในการนี้ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ร่วมเป็น Keynote Speaker แนะนำบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมรวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ โดยภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นิสิต ชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) รับสมัคร รองผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร

  ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็น รองผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร มีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 9 ธันวาคม   2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)   

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัคร กรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (คลิก)   

สวส.เล่าข่าว : NIA และ ออมสิน เชิญ ผอ.สวส. เป็นวิทยากรร่วมเสวนา “Innovation Clinic For Future and Sustainable Business: พิชิตธุรกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยคลินิกนวัตกรรม”

Previous Next   นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ได้รับเชิญจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และธนาคารออมสิน เป็นวิทยากรร่วมเสวนาใน “Innovation Clinic For Future and Sustainable Business: พิชิตธุรกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยคลินิกนวัตกรรม” ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ผอ.สวส. ได้นำเสนอสาระความรู้เรื่องเทรนด์วิสาหกิจเพื่อสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแนะนำการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่าของการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ

หน้าหลักกองทุน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เสริมฐานราก สร้างความเข้มแข็ง สู่อนาคตอย่างยั่งยืน   การบริจาค บริจาคที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 013-0-33153-8 สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริจาค บุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 735) พ.ศ.2564 เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นสำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินหรือ ราคาทรัพย์สินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ

สวส.เล่าข่าว : อาจารย์และนศ.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. เข้าศึกษาดูงาน สวส.

Previous Next   เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 65 เวลา 13.00 น. (ที่ผ่านมา) รศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข พร้อมด้วยนศ. ในรายวิชา กิจการเพื่อสังคมกับงานสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เพื่อให้ นศ. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการ พัฒนาการของกิจการเพื่อสังคม รวมถึงการดำเนินงานของ สวส. ผอ.สวส. พร้อมด้วย นายธนาวุฒิ ศุภางครัตน์ และ นางปิยะณัฐ หอมวิเชียร นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดบทบาทและหน้าที่ของสวส. รวมถึงการดำเนินงานของฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ผลการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายสำคัญ “พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562”

  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 – แก้ไขและพัฒนาสังคม – ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้ขยายตัวมากขึ้น – ส่งเสริมผู้ประกอบการช่วยเหลือและสนับสนุนการจ้างงาน – ลดปัญหาการว่างงาน – เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ขอบคุณข้อมูลจาก : https://sto.go.th/th/node/742 และ https://web.facebook.com/profile/100066444914387/search/?q=วิสาหกิจเพื่อสังคม%20

สวส.เล่าข่าว : สวส.และบางจากร่วมกันหารือเพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนา SE ในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) พร้อมด้วย นายสุพล บริสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สวส. และ หัวหน้าฝ่าย/ส่วน สวส. เข้าพบเพื่อหารือกับ คุณกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กร และกิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย คุณสุวรรณี ธนะศิวาทรัพย์ ผู้จัดการส่วนกิจการสัมพันธ์ และหัวหน้าฝ่าย/ส่วน ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 62 ประเด็นการหารือร่วมกันคือ การสร้างแนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ประกอบด้วย วัด/ชุมชน/คอนโดมิเนียม และโรงเรียน โดยการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เป็นรูปแบบการดำเนินโครงการเพื่อสังคม 8 […]

4 คลาส สร้างธุรกิจให้เติบโตบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เรียนฟรี กับ Truedigitalpark

อยากอัพเวลตัวเอง ดันธุรกิจให้พุ่งทะยาน เรียนรู้ Trick ใหม่ๆ เกี่ยวกับวิธีการขายของออนไลน์ ใครมีธุรกิจขนาดเล็ก ขายของออนไลน์ อยากอัพเดตเรื่องการตลาด เชิญมาสมัครเข้าเรียนฟรี  SME Nextformation Batch 4 ฮาวทู: – เปิดร้าน ปั้นยอดขายให้ปัง บน TikTok – เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าด้วย LINE OA – Deep Dive into Personalized Marketing – เพิ่มยอดขายให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วย Shipnity ระบบบริหารร้านออนไลน์ ผู้เข้าเรียนครบทั้ง 4 คลาส จะได้รับประกาศนียบัตร รับรองการเข้าเรียน และสิทธิ์การใช้งาน Co-working Space ที่ True Digital Park โดยไม่มีค่าใข้จ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน พิเศษ! ในช่วงท้ายของทุกคลาส ยังมีสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์แต่ละเจ้าให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่านอีกด้วย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ […]

NIA และ GSB พาเปิดห้องวินิจฉัยร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับธุรกิจไทย

11.11 นี้ NIA : National Innovation Agency, Thailand และ GSB Society พาเปิดห้องวินิจฉัยร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับธุรกิจไทย . ในงาน “Innovation Clinic For Future and Sustainable Business: พิชิตธุรกิจแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยคลินิกนวัตกรรม” presented by NIA ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ต้อนรับเทศกาลแห่งความรู้ . มาครบทุกสายทั้ง BCG Economy และ คลินิกสมอง ร่างกาย ดวงตา และหัวใจ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เฉพาะทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เรียกว่าเปิดพื้นที่เพื่อ speakers และธุรกิจไทยขึ้นมาโดยเฉพาะ . โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจจาก speakers ทั้ง 5 ท่าน เพื่อให้เข้าใจเทรนด์โลกในอนาคต และมองถึงความสำคัญของนวัตกรรมในฐานะความหวังและทางรอดใหม่ของธุรกิจไทย เราจะร่วมกันวิเคราะห์ วินิจฉัย และให้คำแนะนำเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ที่ธุรกิจต้องเผชิญ […]