สวส.เล่าข่าว : ผอ.สวส. ลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจเพื่อสังคม “บริษัท แจสเบอร์รี่ จํากัด”

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ลงพื้นที่เยี่ยมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้แก่  บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด ซึ่งเป็น วิสาหกิจเพื่อสังคมที่แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร และมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการตลาดและยกระดับการพัฒนาสินค้าต่อยอดจากผลผลิตของเกษตรกรจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ “แจสเบอร์รี่” ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้าวแจสเบอร์รี่, ชาสมุนไพรแจสเบอร์รี่, พาสต้ากลูเต็นฟรีแจสเบอร์รี่ เป็นต้น         แจสเบอร์รี่ ดำเนินปรับกลยุทธ์เป็นธุรกิจออนไลน์ผ่านแฟลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ทุกช่องทาง ทั้งยังยกระดับและขยายตลาดไปสู่ประเทศในเอเชียและยุโรป พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจนได้รับมาตรฐาน B Corporation เพราะได้รับการสนับสนุนจากภาคีและเครือข่ายระดับประเทศ

ประกาศผลการประกวดเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise)

ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้จัดการประกวดแข่งขันออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม (Thailand Social Enterprise) โดยเปิดให้มีการส่งผลงานระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 และคณะกรรมการตัดสินได้ให้คะแนนผลงานที่ส่งเข้าประกวด คิดเป็น 90 คะแนน และเปิดให้มีการลงคะแนนจากวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และประชาชนทั่วไป คิดเป็น 10 คะแนน แล้วเสร็จ บัดนี้คณะกรรมการตัดสินสรุปผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการประกวดดังนี้   1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของคุณนิธิกร ทองก้อน     2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานของคุณเดชา แซ่ชั่น     3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานของคุณปฐวี อารยภานนท์     หมายเหตุ: คณะกรรมการตัดสินได้เปลี่ยนแปลงผลการตัดสิน ซึ่งได้ประกาศผ่านงานมอบรางวัลที่ถ่ายทอดบนเพจเฟซบุ๊คของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เนื่องจากปรากฎว่ามีผลงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกวด […]

ประกาศรายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565

ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้มีการประกาศการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และแก้ไขเพิ่มเติมประกาศการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ว่าด้วยการประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงขอประกาศรายชื่อวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 (อ่านประกาศรายชื่อ คลิก)

เชิญชวนองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม “คัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565”

สวส. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนองค์กรเข้าร่วมกิจกรรม “คัดเลือกเข้ารับรางวัล AOSWADA ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕” รางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) โดย องค์กรประเภท 1) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) หรือ องค์กรภาคประชาสังคม (CSO) 2) องค์กรภาคเอกชน (Private Sector) รวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศรับสมัคร สามารถส่งรายละเอียดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ได้ที่ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ email : asean.fad@m-society.go.th หรือ […]

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับชำนาญการ สังกัดส่วนพัฒนาระบบการลงทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับชำนาญการ สังกัดส่วนพัฒนาระบบการลงทุน ฝ่ายบริหารกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (คลิกอ่าน)

สวส. จัดโครงการ “SE CONNECT 2022 : เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน” ให้ SE เป็นที่รู้จักมากขึ้น

Previous Next เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดโครงการ “SE CONNECT 2022 : เชื่อมธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ สู่สังคมที่ยั่งยืน” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยเชิญนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรับรางวัล SE Connect Award 2022 จำนวน 4 รางวัล ให้แก่ผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ สาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านการค้าระหว่างประเทศ มอบแก่ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านวิชาการ มอบแก่ รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ด้านนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสังคม มอบแก่ คุณคำรณ มะนาวหวาน กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง […]

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 (คลิกอ่าน)

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักบัญชีและการเงิน ระดับ 4 (คลิกอ่าน)

5 วิธีการเอาชนะคู่แข่งในการทำธุรกิจออนไลน์

  5 วิธีการเอาชนะคู่แข่งในการทำธุรกิจออนไลน์ ในปัจจุบัน วิสาหกิจเพื่อสังคมผันมาเป็นธุรกิจออนไลน์มากขึ้น สามารถขายสินค้าและบริการได้ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊กและเว็บไซต์ของกิจการเอง รวมไปถึงแอปเคชั่นขายของออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้การทำธุรกิจออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น สวส.ขอนำเสนอ 5 5 วิธีการเอาชนะคู่แข่งในการทำธุรกิจออนไลน์ที่นำไปใช้ได้จริงดังนี้ 1 Core Focus – จุดแข็ง-จุดแกร่ง อันดับแรกกิจการต้องหาจุดแข็งหรือจุดแกร่งของตนก่อน เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนมีข้อดีกว่ากิจการอื่นอย่างไร ทำไมผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าของคุณ อาจเริ่มจากการทำตั้งคำถาม 3 ข้อว่า (1) คุณสามารถผลิตสินค้าอะไรได้ดีที่สุด (2) คุณรักที่ในสินค้าประเภทไหน และ (3) คุณสามารถหาสินค้ากลุ่มไหนได้เก่ง 2 Content Marketing – เนื้อหาที่โดน เมื่อคุณเป็นผู้รู้ในสินค้าและบริการของตนเอง ต้องแสดงให้เห็นว่าสินค้าและบริการของคุณมีดีอย่างไร ในรูปแบบการนำเสนอต่าง ๆ เช่น (1) คำอธิบายสินค้าที่แสดงสรรพคุณ ข้อดี และคุณประโยชน์ (2) คลิปแนะนำสินค้าและบริการด้วยกิจการเอง หรือจากลูกค้าที่ใช้จริง (3) ข้อความสาระความรู้ที่เกี่ยวกับสินค้า การแนะนำสินค้า และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและความใส่ใจของผู้ซื้อ   3 Community […]

เชิญร่วมกิจกรรม : โครงการ “ปล่อยแสงไอเดียเปลี่ยนโลก”

Previous Next   หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็น ‘โลกใบนี้’ ดีขึ้นกว่าเดิม โครงการ “ปล่อยแสงไอเดียเปลี่ยนโลก” (Hacks to Heal Our Planet: ESG Idea Pitching) โครงการเสนอไอเดียแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจาก “เอสซีจี (SCG)” เปิดพื้นที่ให้คุณแล้ว  . และนี่คือ 3 เหตุผลใหญ่ ว่าทำไมคุณถึงควรเข้าร่วมโครงการนี้ .   นี่คือพื้นที่เสนอไอเดียเปลี่ยนแปลงโลกในเวทีระดับประเทศ เสนอไอเดียภายใต้ 3 ปัญหาสำคัญ ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความไม่เท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงปัญหาความไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม   นี่คือโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซปต์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นไอเดียสิ่งประดิษฐ์ บริการหรือโซลูชัน ไอเดียแอปพลิเคชัน (Application) หรือแพลตฟอร์ม (Platform)   โอกาสชิงเงินรางวัลสูงสุดพร้อมรับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศกว่า 400,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการนำเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศ   เพียงคุณเป็นคนรุ่นใหม่ อายุ 15-30 ปี อาศัยอยู่ที่ประเทศไทย เวียดนาม […]