กองทุน สวส. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง “การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” #2

Previous Next     กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง “การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 12.15 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยในกิจกรรมฯ ดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับเกียรติจากคุณรพีพร ขันโอฬาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาแนะนำกองทุนสิ่งแวดล้อม กรอบการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งมีให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบของเงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเงินกู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำเสีย ของเสีย และอากาศเสีย รวมถึงชี้แนะแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณอัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย มาถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแบ่งปันแนวคิดผลงานและประโยชน์จากการได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

กองทุน สวส. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง “การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม”

Previous Next     กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง “การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 12.15 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยในกิจกรรมฯ ดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมได้รับเกียรติจากคุณรพีพร ขันโอฬาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาแนะนำกองทุนสิ่งแวดล้อม กรอบการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมซึ่งมีให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบของเงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเงินกู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำเสีย ของเสีย และอากาศเสีย รวมถึงชี้แนะแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณอัจจิมา มีพริ้ง ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย มาถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแบ่งปันแนวคิดผลงานและประโยชน์จากการได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สร้างด้วยมือชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

“สร้างด้วยมือชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” เป้าหมายของบริษัทเป็นการให้บริการด้านเกษตรอินทรีย์เพราะทางบริษัทมองในด้านการพัฒนาคนในชุมชน ต้องการสอนให้ชุมชนมีนวัตกรรมเกิดจากคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชนอย่างแท้จริง เกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบท อย่างที่รู้กันดีว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะฉะนั้นการพัฒนาด้านนี้จึงเป็นการช่วยให้ชาวบ้านลดต้นทุน หาสูตรและเกิดผลลัพธ์ที่ชาวบ้านเห็นได้อย่างชัดเจน ในหมวดเศรษฐกิจชุมชน ที่เน้นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากการทำเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการผลผลิตเพิ่มขึ้น และในหมวดผู้คนกล่าวถึงผู้คนที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นและสุขภาพที่ดีขึ้นจากการลดการใช้สารเคมี

ร่วมกันช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ป่าคือแหล่งกำเนิดความหลากหลายทางธรรมชาติที่สร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้แก่ทุกชีวิต ป่าหมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขึ้นอยู่อย่างแน่นหนาและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่นการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันข้อมูลในปี 2533 ระบุว่า ป่าไม้ในโลกครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 31.6 ของพื้นที่โลกทั้งหมด พอถึงปี 2558 ป่าลดลงเหลือร้อยละ 30.6 ในจำนวนนี้ร้อยละ 93 เป็นป่าธรรมชาติ และร้อยละ 7 เป็นป่าปลูก และทุกวันนี้โลกยังสูญเสียพื้นที่ป่า “ทุกชั่วโมง” อัตราการทำลายป่าเร็วขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะป่าในประเทศเขตร้อน ซึ่งตัวการที่เร่งการทำลายป่าที่สุดคือ การตัดไม้ สาเหตุหลักมาจากการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ การรักษาป่าจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ช่วยดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 30 เหนือสิ่งอื่นใดป่าคือแหล่งกำเนิดความหลากหลายทางธรรมชาติที่สร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้แก่ทุกชีวิต SET Social Impact ชวนทุกคนมาร่วมปลูกป่า ร่วมปกป้องต้นไม้บนแผ่นดินไทยด้วยกัน ที่นี่ เร็ว ๆ นี้ #CaretheWild #Plant&Protect

กองทุน สวส. และ BOI จัด “กิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)”

Previous Next กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงเกิดการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง มาตรการการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.45 – 16.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยวิทยากร นางสาวอิสริยา เฉลิมศิริ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย (BOI) โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและผู้สนใจอื่น ๆ เข้าร่วมกว่า 50 ราย ซึ่งนอกจากการบรรยายมาตรการดังกล่าวแล้ว ทาง BOI ได้ให้คำแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการที่ต้องการรับการสนับสนุน ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมจะรับข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมและเป็นผู้ประสานงานกับ BOI เพื่อร่วมรวมรวมและส่งต่อข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนตามมาตรการไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้ให้การสนับสนุนต่อไป

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนจากแหล่งทุนอื่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สวส.ร่วมตักบาตร ฟังเทศน์ กับอาคารมหานครยิบซั่ม เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2567

Previous Next วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และรองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมตักบาตร ฟังเทศน์ กับอาคารมหานครยิบซั่ม เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2567   ช่องทางการติดต่อ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) Website : www.osep.or.th Tel : 02-2462344-8 E-mail : info@osep.mail.go.th Facebook : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม – สวส. LINE : https://lin.ee/oxPnD2E (@osep) Youtube :  https://youtube.com/@SE-OSEP #สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม #สวส #OSEP #socialenterprise #SE #วิสาหกิจเพื่อสังคม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม