คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน (ITA)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน