จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และ จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
ประกาศฯ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
 
แบบคำขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
ประกาศฯ จดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
 
แบบคำขอจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม