ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

17 มีนาคม 2566 ราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) จ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อรองรับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6 พฤษภาคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

29 มีนาคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา 

16 มีนาคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 

2 มีนาคม 2565 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา 

24 พฤศจิกายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  

7 กันยายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 

13 สิงหาคม 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 

30 มิถุนายน 2564 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา 

21 พฤษภาคม 2564 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

1 เมษายน 2564  ตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างปรึกษา โครงการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ

1 เมษายน 2564  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา โครงการการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ 

31 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

30 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

24 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565)

29 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก 

31 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างดูแลและรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

21 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2565)

27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

30 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

27 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2565)

6 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

26 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565)

20 เมษายน 2565 ขอเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564)

11 เมษายน 2565 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงสร้างจัดงานสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 โดยฌฉพาะเจาะจง 

4 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

24 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคม ระดับภูมิภาคและพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่านการประชุมสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

25 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประกวดแข่งขันออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

18 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564)

29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Digital Marketing ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

27 ตุลาคม 2564 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564)

1 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

17 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

7 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

22 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะเจาะจง 

15 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

12 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564)

9 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะเจาะจง 

22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะเจาะจง

(เดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563)

24 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)

29 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 

29 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2564  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 

22 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของสำนักส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ 1 คน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจของนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5 มีนาคม 2564  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 – เดือนมีนาคม 2564)

18 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม 2566 – มีนาคม 2566)

20 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อรองรับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government e-Service)

2 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖

11 กรกฎาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน2566 – มิถุนายน 2566)

20 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 – กันยายน 2566)

วันที่ 26 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนธันวาคม 2566)

31 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

30 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

24 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือน

ธันวาคม 2565)

29 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก 

31 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างดูแลและรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

21 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2565)

27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

30 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

27 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2565)

6 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

26 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565)

20 เมษายน 2565 ขอเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564)

11 เมษายน 2565 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงสร้างจัดงานสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 โดยฌฉพาะเจาะจง 

4 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

24 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคม ระดับภูมิภาคและพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่านการประชุมสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

25 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประกวดแข่งขันออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

18 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564)

29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Digital Marketing ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

27 ตุลาคม 2564 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564)

1 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

17 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

7 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

22 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะเจาะจง 

15 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

12 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564)

9 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะเจาะจง 

22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะเจาะจง

(เดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563)

29 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 

29 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2564  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 

22 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของสำนักส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ 1 คน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจของนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5 มีนาคม 2564  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 – เดือนมีนาคม 2564)

20 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อรองรับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government e-Service)

2 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖

วันที่ 28 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 28 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานสำนักงานฯ จำนวน 5 อัตรา

วันที่ 28 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบระมาณ 2567

วันที่ 29 กันยายน 2566  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพืื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

31 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

30 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

24 มกราคม 2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565)

29 ธันวาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2566 โดยวิธีคัดเลือก 

31 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างดูแลและรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

21 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2565)

27 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

30 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

27 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2565)

6 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรวมพลังเพื่อส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

26 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565)

20 เมษายน 2565 ขอเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564)

11 เมษายน 2565 ประกาศผู้เสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงสร้างจัดงานสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 โดยฌฉพาะเจาะจง 

4 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

24 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคม ระดับภูมิภาคและพัฒนาศักยภาพกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

11 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผ่านการประชุมสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

25 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประกวดแข่งขันออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์วิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

18 มกราคม 2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนธันวาคม 2564)

29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Digital Marketing ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

27 ตุลาคม 2564 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564)

1 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

17 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

7 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

22 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเฉพาะเจาะจง 

15 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน ประจำปี พ.ศ.2563 และ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

12 กรกฎาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564)

9 มิถุนายน 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะเจาะจง 

22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะเจาะจง

(เดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563)

29 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 

29 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

17 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2564  การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 

22 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในกิจการของสำนักส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ 1 คน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจของนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5 มีนาคม 2564  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 – เดือนมีนาคม 2564)

20 เมษายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อรองรับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government e-Service)

2 มิถุนายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖

28 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 มกราคม 2566 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

21 กันยายน 2565 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 มีนาคม 2565 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

29 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

13 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 

13 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 

7 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม 

7 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4 สิงหาคม 2564 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม 

25 มิถุนายน 2564 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม 

11 พฤษภาคม 2564 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง การยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

29 พฤษภาคม 2566 ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖