จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และ จดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
ประกาศฯ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
 
ประกาศฯ จดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม