มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Lื่าส่ิ่า่ิดเ้เา่้ม่้อ่ื้อ้ะก้เิาใสา่ีเ