สวส.จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในหัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม อนุมัติให้มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง” เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานฯและและเพื่อสร้างการรับรู้ความก้าวหน้าในตำแหน่งและหน้าที่ของตนเอง

Share on facebook
Share on twitter