สวส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดเวทีความคิดติดอาวุธให้ SE

ติดอาวุธSE
Share on facebook
Share on twitter29 ก.ย. 63 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เปิดกิจจกรม "ติดอาุวธให้ SE" เพื่อเปิดเวทีความคิด รับฟังความคิดเห็น แนวทางการบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยในภาคบ่ายมีหน่วยงานสนับสนุนมาร่วมให้คำปรึกษา แนะนำแก่ SE อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ก.ล.ต. ธนาคารออมสิน SME BANK สำนักงานวัตกรรม และ บสย.

ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE
ติดอาวุธSE