คสบจท.ภาคเหนือ เชิญ ผอ.สวส. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม”

เครือข่ายสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต สาขาภาคเหนือ (คสบจท.ภาคเหนือ) ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตภาคเหนือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยเชิญ นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” ผอ.สวส.ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม การส่งเสริมและสนับสนุน สิทธิประโยชน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม-การจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้แก่เครือข่ายเก่าและใหม่ อาสาสมัคร คณะทำงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 239 คน ได้รู้ทิศทางการดำเนินงานและสามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ และยังเป็นการได้รับความรู้เพื่อพัฒนากิจการของตนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อไป

Share on facebook
Share on twitter