ข่าวเด่น สวส.

สวส.เล่าข่าว : สวส.ร่วมประชุมหารือกับพอช.และสสว. เพื่อสนับสนุนร้านค้ารายย่อยในชุมชนสู่การเป็นร้านค้าออนไลน์ และแนวทางการพัฒนาการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม​ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม

สวส.เล่าข่าว : สวส. เข้าร่วมงานความร่วมมือบูรณาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนคต 2023 ด้วยวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ ม.เกษตรศาสตร์